فهرست مطالب فصل :  1  |  2  |  3  |  4  |  

فهرست مطالب
فصل : 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 |

  فصل 1: چرا فراگیری فرانسه سخت است؟
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
چرا فراگیری فرانسه سخت است؟
گوناگونی صداها
تشخیص معنی دقیق گرامری جملات بعد از نوشتاری آنهاونه در تلفظ آنها
مشکلات رایج در زبانهای مشتق شده از لاتین
گوناگونی در تلفظ کلمات
روش جایگزینی اسم
املای مختلف کلمات با تلفظ یکسان
صدای آهنگین فرانسه چگونه است؟


  فصل 2: تلفظ
2.1
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.5
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4

2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3
2.3.2.4
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.5.1
2.3.5.2
2.3.6

2.4
2.4.1
2.4.1.1
2.4.1.2
2.4.2
2.4.2.1
2.4.2.2
2.4.2.3
2.4.2.4
2.4.2.5
2.4.2.6
2.4.2.7
2.4.2.8
2.4.2.9
2.4.2.10
2.4.2.11

2.5
2.5.1

2.6

2.7
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5
2.8.6
2.8.7
2.8.8
نگرشی به صدا ها - بخش 1   -   بخش 2 -   بخش 3
جزئیات یک صدائی ها
صدای دماغی "a" و "ae" و "o"
تولید صداهای دماغی
صداهای دماغی
صدای دماغی "o"
صدای دماغی "a"
صدای دماغی "ae"
مقایسه صداهای دماغی
صدای دماغی "ae" و "o"
صدای دماغی "a" و "ae"
صدای دماغی "ae" و "a" و "o"
صدای دماغی "o" و "a" و "ae"

حروف صدا دار با با حرکت لب یا زبان
صدای باز و بستهً oe وکمی باز e
حرف صدادار e با گویش کوتاه و لبهای کمی باز
صدای باز و بستهً oe
صدای e بسته و باز
صدای بسته e 1 - بخش 1 - بخش 2 - بخش 3
صدای باز e (ae)
مقایسه حرف e در حالتهای مختلف
e گنگ
صدای بسته o و باز o - بخش 1 - بخش 2
واضح و غیر واضح a
حروف صدا دار با تلفظ آسان
حرف i در فرانسه
حرف u در فرانسه
حرف ue در فرانسه

حروف صامت
حروف با صدا و بی صدا
s صدادار و بی صدا - بخش 1 - بخش 2
sh با صدا و بی صدا
حروف بی صدا
حرف بی صدا p
حرف بی صدا b
حرف بی صدا t
حرف بی صدا d
حرف بی صدا m
حرف بی صدا n
حرف بی صدا nj
حرف بی صدا ng
حرف بی صدا l
حرف بی صدا r
حرف بی صدا h

علامت اکسان روی یک حرف
اکسان برای کلمات متشاب

اتصال صدای حرف آخر کلمه اول به اول کلمه بعد

خلاصه - بخش 1 - بخش 2
تمرین 1: حرف بسته و بازو کمی باز e
تمرین 2: صدای باز و بسته oe کمی باز oe
تمرین 3: حرف باز و بسته o, کمی باز e
دماغیae و دماغی a
تمرین 5: دماغی ae, دماغی و دماغی o
تمرین 6: آشکار و پنهان a
تمرین 7: s صدادار و بی صدا
تمرین 8: حرف با صدا و بی صدای sh  فصل 3: Nouns, articles and adjective in singular and plural
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1
3.1.1.1.1.1
3.1.1.1.1.2
3.1.1.1.1.3

3.1.1.2
3.1.1.2.1
3.1.1.3
3.1.1.3.1
3.1.1.3.2
3.1.1.3.3
3.1.1.4
3.1.1.4.1
3.1.1.4.2
3.1.1.4.3
3.1.1.4.4
3.1.1.5

3.2
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3

3.4
3.4.1
3.4.1.1
3.4.1.2
3.4.1.3
3.4.1.4
3.4.2
3.4.2.1
3.4.2.1.1
3.4.2.1.2
3.4.2.1.3
3.4.2.1.4
3.4.2.1.5
3.4.2.1.6
3.4.2.1.7
3.4.2.1.8

3.5
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.2
3.5.2
3.6

3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.7.7
3.7.8
3.7.9
3.7.10
3.7.11
اسم /حرف تعریف و صفات
حرف تعریف
حرف تعریف معین
نمونه های حرف تعریف معین
خصوصیت اسامی که با حرف تعریف صدا دار یا h گنگ شروع میشوند - بخش 1 - بخش 2
خصوصیت حرف تعریف جمع در جلوی کلماتی که با حرف صدا دار یا H شروع میشوند
حرف تعریف در اسامی جغرافیائی

حرف تعریف های نامشخص
صدای اتصال آخر کلمه اول به اول کلمه بعد(لی یزون )در حرف تعریف نا مشخص بخش 1 - بخش 2
حرف تعریف ادغام شده
ادغام حرف اضافه (de) به معنی از بعلاوه حرف تعریف مذکرو موُنث
Is des (de + les) a partitive article?
Use of de la, du, des as partitive article
بدون حرف تعریف
بعد از حرف اضافه sans (بمعنی بدونه)دیکر حرف تعریف لازم نیست
بعد از حرف اضافه en دیگر حرف تعریف بکار نمی بریم
No article, when the noun is before the preposition de, which was required by the verb
بعد از کمیتها حرف تعریف نمی گذاری
حرف تعریف معین. حرف تعریف ادغام شد

چگونگی بکار بردن مذکر و مؤنث در یک کلمه - بخش 1 - بخش 2 - بخش 3
جمع بستن کلمات
تلفظ در اسامی جمع
جمع کلمات با پسوند s
جمع کلمات با -eux, -aux
اسامی که به این پسوندها ختم شوند -s یا -x جمع آنها مثل مفردشان است

Adjectives
Position of adjectives
Prefixed adjectives
Rule: The adjective is after the noun
Prefixed adjectives in position after the noun
Placing adjectives in front of a noun, that usually are in the position after the noun
Formation of feminine and masculine adjectives
In the feminine form the final consonant is voiced
d => de
t => te, t => tte
s => se, s => sse
et => ète
x => ce
(i)er => (i)ère
صفتهائی که به صدای دماغی ختم میشوند - بخش 1 - بخش 2
eux => euse

Formation of the plural of adjectives
Specialties with the plural of masculine forms
eau => eaux, ou => oux
al => aux
No difference between feminine and masculine form
Liaison

Exercise 1: Definite / indefinite articles
Exercise 2: Definite / indefinite and partitive articles
Exercise 3: Singular and plural form with indefinite articles
Exercise 4: Singular and plural form with definite articles
Exercise 5: Partitive article or Genitivee?
Exercise 6: Plural forms I
Exercise 7: Singular and plural forms
Exercise 8: Plural forms II
Exercise 9: With or without articles?
Exercise 10: Liaisons
Exercise 11: Adjectives before and after the noun?


  فصل 4: Conjugation in present tense
4.
4.1

4.2
4.2.0
4.2.1
4.2.1.1
4.2.1.1.1
4.2.1.1.2
4.2.1.1.3

4.2.1.2
4.2.1.2.1
4.2.1.2.2
4.2.1.2.3

4.2.1.3
4.2.1.3.1
4.2.1.3.2
4.2.1.3.3
4.2.1.3.4

4.2.1.4
4.2.1.4.1

4.3
4.4

4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6

Conjugation in present tense
Introduction to the conjugation


Formation of the present tense
Pronouns and verb classification - بخش 1 - بخش 2
Verbs in present tense
Regular verbs ending on -er
Perfectly regular
Pronounced regularly, written irregularly - بخش 1 - بخش 2
Written irregularly, minimal difference in pronunciation

Verbs ending on -ir
Perfectly regular
Pronounced regularly, written irregularly
Written and pronounced irregularly

Verbs ending on -re
Perfectly regular
Pronounced regularly, written irregularly
Written irregularly, minimal difference in pronounciation
Changes in writing and pronunciation

Verbs ending on -oir
All modal verbs belong to this group

Important irregular verbs
Summary

Exercise 1: Conjugate these verbs in present tense
Exercise 2: Conjugate these verbs in present tense
Exercise 3: Conjugate these verbs in present tense
Exercise 4: Conjugate these verbs in present tense
Exercise 5: Conjugate these verbs in present tense
Exercise 6: Conjugate these verbs in present tense


  فصل 5: French survival guide 1

5.
5. 1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.2
5.2.3

5.3

5.4
5.4.1
5.4.1.1
5.4.1.2
5.4.2
5.4.2.1

5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3

5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.6.6
5.6.7
5.6.8

French survival guide 1
Declining in French
Subject / Nominative
Direct object / Accusative
Indirect object / Dative
Possessed object / Genitive
Summary

Personal pronouns
Positions of the personal pronouns
... one conjugated verb
... several conjugated verbs
Sequence of several personal pronouns
Unconnected personal pronouns

Formation of the perfect participles - بخش 1 - بخش 2

Possessive pronouns
French system of possessive pronouns
No article before possessive pronouns
Possessive and personal pronouns
Substantival possessive pronouns
notre / nôtre, votre / vôtre

Prepositions
de = of, from
à = at, in, to
pour = for

Exercise 1: Personal pronouns in Dative / Accusative 1
Exercise 2: Personal pronouns in Dative / Accusative 2
Exercise 3: Position of the personal pronouns
Exercise 4: Present perfect
Exercise 5: Modal verbs
Exercise 6: Adjectival possessive pronouns
Exercise 7: Adjectival possessive pronouns
Exercise 8: Substantival personal pronouns


فهرست مطالب
فصل : 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de