spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de
Table of Content Chapter 5 5.1.5 Summary

صفحه قبل
فصل پنجم راهنمای شماره یک

  5.1.5 خلاصه
مباحث مربوط به مفعول با واسطه و بی واسطه و مالکیت ممکن است به ظاهر سخت باشد
ولی با بخاطر سپردن قواعد آنها این سختی آسان میشوداگر/ برای مفعول بی واسطه از سؤال
(چه چیزی)یعنی que-وبرای مفعول با واسطه از سؤال (برای چه کسی -به چه کسی)یعنیàqui -استفاده کنیم
وبرای مالکیت dequi را بخاطر بسپاریم.انوقت مشگلی پیش نخواهد آمد حال اگر این تعاریف کافی نبود
بوسیلهً افعال میتوان آن را ساده تر
بیان کرد سه نمونه فعل رابرای شما به تصویر کشیده ایم
:

توجه
  فعل بدو ن مفعول :
شنا کردن
خوابیدن
من شنا میکنم
شما میخوابید
  فعل با یک مفعول
  خوردن
دیدن
اوکیک میخورد
آنهاماشین میبینند
  فعل با دو مفعول
  دادن
فروختن
ما به او ماشین میدهیم
شما خانه رابه پیترمی فروشید

این قسمت برای یادآوری مفعول میباشد

توجه
فعل با یک مفعول یعنی مفعول بی واسطه
  خوردن
دیدن
اوکیک میخورد
آنهاماشین میبینند
کیک =کیک مفعول بیواسطه است (complement objet direct)
ماشین = کیک مفعول بیواسطه است (complement objet direct)
  فعل با دومفعول/حال اگر مفعول شخص ویا حیوان باشد باواسطه است و اگر مفعول شئی باشد بی واسطه است
  دادن
فروختن
ما به او ماشین میدهیم
شما خانه را به پیتر می فروشید
به او = مفعول با واسطه. ماشین= مفعول بی واسطه (complémentd'objetdirect)
به پیتر =مفعول با واسطه. خانه= مفعول بی واسطه (complémentd'objetdirect.)
برای این قاعده استثنا هم وجود دارد ولی برای سهولت کار باید ببینیم کدام مفعول اول آمده
شیً یا شخص و بعد مطابق قاعده عمل کنیم و برای اطمینان بیشتر میتوان به مآخذ نیز مراجعه نمود.

صفحه قبل