فهرست مطالب فصل 2 2.7 خلاصه - 1

صفحه قبل
ادامه فصل دو م تلفظ

  2.7 خلاصه - 1
ما به بیشترین گوناگونی صداها اشاره کردیم یادگیری این صدا ها به ما کمک میکند
تا بدانیم یک لغت در لغتنامه چگونه تلفظ میشود پس اگر شما صداها را بشناسید
میتوانید آنها را در هر زبانی که هست تلفظ کنید واین خودیک آینده نگریست .

خلاصه ای از حروف صدادار که بنضر مشکل ساز هستند

حروف oe's:

  بسته و باز oe, کمی باز e
تلفظ: eu, œ
مثال: peu, nœud
  تلفظ: eu, œ
مثال: seul, cœur
  تلفظ: e
مثال: le, que, ce

حروف o's:

  بسته و باز و دماغیl o
  تلفظ: o, (u, oo)
مثال: pomme, album, alcool
تلفظ: o, ô, eau
مثال: pot, dôme, velo, bateau
تلفظ: on, om
مثال: son, pompe


حروف e's vs oe's:

  بسته و بازو کمی باز e
تلفظ : e, é, ee
مثال : léger, écume
  تلفظ : e, è, ê
مثال : père, sec, neige
  تلفظ : e
مثال : je, se, te


  باز و دماغی e
تلفظ : un, im, in, ain
مثال : lapin, un, imposible

 
صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de