فهرست مطالب فصل 2 2.6 اتصال صدای حرف آخر کلمه اول به اول کلمه بعد

صفحه قبل ادامه فصل دو م تلفظ

  2.6 اتصال صدای حرف آخر کلمه اول به اول کلمه بعد
وقتی حرف اخر یک کلمه به حرف بی صدا مثل(-s-z-t-n-)ختم شود و کلمه بعدی با حرف با صدا شروع شود
آنوقت این اتصال صورت میگیرد همچنین بایستی به h گنگ یا نا خوانا نیز اشاره کرد
همچنین اگر حرف بی صدای پایانی s باشد صدایz میدهد

  مثال    
فرانسه درست یا غلط فارسی
  un homme یک مرد
  tout entier کاملآ
  avant hier پریروز
  plus ou moins کم وبیش
  Comment allez vous? حال شما چطور است
  bien étrange کاملآ غریبه

Following some examples for the voiced s between two vowels:

  مثال    
فرانسه درست یا غلط فارسی
  Vous avez dormi. شما خوابیده اید
  chez elle نزد او
  nous en avons مااز آن داریم
  très utile خیلی لازم

حال به حرف hمیرسیم این حرف گنگ و نا خوانا دارای اتصال نیست اتصال یعنی ترکیب بین حرف بیصدا و با صدا
واین hناخوانا اتصال ندارد

  به این مثالها توجه کنید  
les hommes
  اما  
  les haches

برای مقایسه هر دو با هم

  دقت کنید  
les hommes <=> les haches

حال اگر بپرسید چگونه اختلاف این دو را حس کنیم جواب در کتاب لغت است hگنگ با علامت (')مشخص شده

صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de