فهرست مطالب فصل 2 2.5.1 اکسان برای کلمات متشاب

صفحه قبل
ادامه فصل دو م تلفظ

  2.5.1 اکسان برای کلمات متشابه
کلمات متشابه کلماتی هستند مثل هم خوانده میشوند ولی معنای مختلف دارند

  بی اکسان بااکسان  
sur رو sûr مطمئن
  mur دیوار mûr میوه رسیده
  la حرف تعریف مؤنث آنجا
  ou یا کجا

صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de