فهرست مطالب فصل 3 3.1.1.2 حرف تعریف های نامشخص

صفحه قبل
ادامه فصل سوم .اسم حرف تعریف و صفتها

  3.1.1.2 حرف تعریف های نامشخص
حرف تعریف های نا مشخص هم برای انسان وهم برای اشیاءبکار برده میشوند.

مردی کنار خیابان است .مردی با کلاه کنار خیابان است.در جمله اول مرد نا مشخص است
ولی در جمله دوم مردی که کلاه داردمشخص است
اگر به عمل کرداین حرف تعریفها توجه کنیم دیگر مشگلی نخواهیم داشت

  مثال
un gateau مذکر
  یک شیرینی  
  une voiture موُنث
  یک ماشین  

  حرف تعریف نا مشخص
un    
  une    

  مثال دیگر
  مذکر  
un cadeau یک کادو
  un gâteau یک
شیرینی
  un cheval یک اسب
  un livre یک
کتاب
  موُنث    
  une cuillière

یک

قاشق

  une fourchette

یک

چنگال

  une tête

یک

سر

  une ville

یک

سر


صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de