فهرست مطالب فصل 3 3.7.1 Exercise 1

صفحه قبل
ادامه فصل سوم. اسم /حرف تعریف و صفات

  3.7.1 تمرین 1: حرف تعریف معین و نامعین
حرف تعریف صحیح را انتخاب کنید در ضمن جنسیت اسامی مشخص شده انددقت کنید
ممکن است از حرف تعریف(ادغام شده)نیز استفاده شود

تمرین 1:
feminine
یک خانم   خانم
  une femme femme
masculine
  یک آقا   آقا
  un homme homme
masculine
  یک گربه   گربه
  un chat chat
feminine
  یک دختر   دختر
  une fille fille
feminine
  یک میز   میز
  une table table
feminine
  یک چنگال   چنگال
  une fourchette fourchette
masculine
  یک چاقو   چاقو
  un couteau couteau
feminine
  یک قاشق   قاشق
  une cuillère cuillère
masculine
  یک معازه   معازه
un magasin magasin
masculine
  یک صورت   صورت
  un visage visage
feminine
  یک مدرسه   مدرسه
  une école école
masculine
  یک کشور   کشور
  un pays pays
masculine
    شلوار   شلوار
  un pantalon pantalon
 
صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de