فهرست مطالب فصل 3 3.7.2 Exercise 2

صفحه قبل
ادامه فصل سوم. اسم /حرف تعریف و صفات

  3.7.2 تمرین 2:
جواب صحیح را پیدا کنید
تمرین 2:
Il fume cigarettes.      
  اومذکر دودمیکند   سیگارها
Elle fume cigartettes qui se trouvent sur la table.
  اومؤنث دودمیکند   سیگارهائی که   یافت میشوند روی   میز
Il bois café.
  او مینوشد   قهوه
  Il aime café.
  او دوست دارد   قهوه
  Il a peur.
او دارد   ترس
  Il a argent.
  او دارد   پول
Il a argent qu' il lui faut.
  او دارد   پول که او   موردنیاز.
او پول موردنیازش را دارد
  Il lit beaucoup livres.
  او میخواند خیلی   کتاب
Elle lit livres qu' il achète.
  او میخواند   کتاب هائی که او میخرد
  Il a voiture.
  او دارد یک ماشین
Il a voitures.
  او دارد   ماشینها
  Il a beaucoup voitures.
  او دارد خیلی   ماشینها
Proust est écrivain français.
  پروس هست یک نویسنده فرانسوی
  Proust a lu beaucoup livres.
  پروس است خوانده خیلی   کتاب ها
Proust a lu les livres Bergson.
  پروس است خوانده the کتاب های   برگسون
پروس کتابهای برگسون را خوانده است
  Il commet fautes.
  او مرتکب میشود
  اشتباه
Il commet beaucoup fautes.
  او مرتکب میشود
خیلی   اشتباه
  Il a commis faute.
  او است مرتکب شده یک اشتباه
Il a toujours commis même faute.
  او است همیشه مرتکب شده از همان اشتباه
  Il a courage.      
  او دارد   شجاعت      
  Il se fait soucis.
  او   خودش را میکند   ناراحت
Il mange pomme.
او میخورد از سیب
Il mange pommes.
او میخورد   سیب ها.
Il mange pommes rouges
او میخورد از سیبهای قرمز
Il mange pommes rouges.
او میخورد   سیبهای قرمز
   
صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de