فهرست مطالب فصل 3 3.7.3 Exercise 3

صفحه قبل
ادامه فصل سوم. اسم /حرف تعریف و صفات

  3.7.3 تمرین 3: مفرد و جمع با حرف تعریف نا معین
در کلمه های زیر به نقش مفرد جمع مؤنث و مذکر پی میبریم

  تمرین 3: مذکر نامعین    
  یک امریکائی = un Américain  
یک انگلیسی = un Anglais
  یک ایتالیائی = un Italien
  یک آلمانی = un Allemand
  یک دوست = un ami
  یک رفیق = copain
  یک شاه = un roi
  یک قاتل = un assassin
  یک همسر = un époux
صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de