فهرست مطالب فصل 3 3.6 Liaison

صفحه قبل
ادامه فصل سوم. اسم /حرف تعریف و صفات

  3.6 اتصال
اتصال - صدای حرف آخرکلمه ای که به حرف بی صداختم شود و همچنین(h)نا خوانا
به کلمه بعدی اتصال پیدا میکند که آن را (لی یزون )میگویند

مثال
  les bons amis
      خوب دوستان
  les mauvais amis
      بد دوستان
  les petites et moyennes entreprises
      کوچک و متوسط کارخانه های
  les nouveaux immeubles
      جدید عمارات
  les beaux hommes
      زیبا مردان
صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de