فهرست مطالب فصل 3 3.1.1.4.3 No article after the preposition de

صفحه قبل
ادامه فصل سوم. اسم /حرف تعریف و صفات

  3.1.1.4.3 بعد از حرف اضافه deحرف تعریف ادغام می شود

  مثال  
J' ai besoin d' argent
  من دارم احتیاج حرف تعریف ادغام شده-از پول
  ـمن لازم دارم     پول

در مواقعی که افعال احتیاج به حرف اضافه داشته باشند مثل de مثلآ
در فعلbesoin . de بدانیم که حرف تعریف برای اسم بعد از آن بصورت ادغام شده درمیاید.

صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de