فهرست مطالب فصل 2 2.3.2.1 صدای بسته e

صفحه قبل
ادامه فصل دو م تلفظ

html5 video converter by EasyHtml5Video.com v3.9.1

  2.3.2.1 صدای بسته e
صدای بسته e با وجودی که برای صدای باز و بسته ًEسختی وجود ندارد
ولی باز نگاهی به تلفظ eبسته می اندازیم که در اینجا e,و(با اکسان) ۰é
خواهیم داشت که تلفظ آن کمی کشیده است

صدای بسته e
nez بینی
pied پا)
poignée مچ
messieurs آقایان

حال سوًال اینجاست که وقتی eاکسان دارد تلفظش چگونه است

جواب این است که حرف é مانند e بسته خوا نده میشود

  Examples    
écrire نوشتن
  évader فرار
  éveiller بیدار کردن
  étude مطالعه

لطفآ به اختلاف تلفظ توجه کنید
  être بودن
  esprit روحیه
  effet تاَثیر

صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de