فهرست مطالب فصل 2 2.4.1 حروف با صدا و بی صدا

صفحه قبل
ادامه فصل دو م تلفظ

  2.4.1 حروف با صدا و بی صدا

2.4.1.1 s صدادار و بی صدا 

زبان فرانسه برای حرف صدا دار و بی صدا تفاوت قائل است مثل حرف s وsh.باید بپرسیم
تفاوت آنها در چیست ؟ جواب در تارهای صوتی است در تلفظ حروف بی صدا در تارهای صوتی ما ارتعاش
ایجاد می شود که زمان گفتن صدا ها مشخص میشودو بدین سان آنها را تلفظ میکنیم

تلفظ برای s با صداعبارتند از: s, z, x, zz

s با صدا
   
penser فکر کردن poser قرار دادن
embrasser بوسیدن embraser بلوا و آشوب
essentiel مخصوص économiser صرفه جوئی کردن

صداهای دیگر s: s, ss, c, ç, sc, sth, x

sبی صدا
soleil آفتاب
poisson ماهی
citron لیمو ترش
garçon پسر
scienceعلوم
asthme آسم
six شش

صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de