فهرست مطالب فصل 2 2.4.1 s صدادار و بی صدا - 2

صفحه قبل
ادامه فصل دو م تلفظ

  2.4.1.1 s صدادار و بی صدا - 2
زبان فرانسه برای حروف صدادار و بی صدا تفاوت قائل است
همانطور که گفته شدبرای حروف بی صدادر تارهای صوتی ما ارتعاش ایجاد میشود
و بدین سان آنها را تلفظ میکنیم میتوان جزو این گروهs وsh را نام برد

تلفظ های گوناگون برای صدای s: s, z, x, zz

s با صدا
maison خانه
zoo باغ وحش
deuxième دوم
blizzardشورلت
همچنین در این موردکلماتی هستند که اختلاف s در تلفظ آنها دقیقآ به چشم میخورد

  s بی صدا sصدادار
face صورت phaseمرحله
  vice خیانت (il) vise هدف میگیرد
  (il se) chausse اوکفش میپوشد chose چیز
  baisser پائین افتادن baiser بو سیدن
(il) casse او می شکند case کلبه

صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de