فهرست مطالب فصل 2 2.4.1.2 sh با صدا و بی صدا

صفحه قبل
ادامه فصل دو م تلفظ

  2.4.1.2 sh با صدا و بی صدا
اگرsh با صدا باشد (صدای خودش )و یابی صدا چیز جدیدی نیست
در کلمه های زیر تلفظ sh به گونه های مختلف شنیده میشوندکه عبارتند از sh: sh, ch, sch, sc

مثال
chouetteجغد
charogne ارابه
choire آرواره
short کوتاه
schisme حزب
fascismeفاشیسم

تلفظ کلماتی که صداهای jو g را در بر دارند: j, g

مثال
justiceعدالت
joie شادی
gêner اذیت کردن
jeune جوان
gifler چک زدن

 
صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de