فهرست مطالب فصل 3 3.7.11 Exercise 11

صفحه قبل
ادامه فصل سوم. اسم /حرف تعریف و صفات

  3.7.11 تمرین 11: آیا صفتها باید قبل از اسم باشند یا بعد ازاسم.
جواب صحیح کدام است:
  تمرین 11:
  خوب شرابهای کدام صحیح است
    les vins bons
    les bons vins
    خوشحال بچه های کدام صحیح است
    les enfants heureux
    les heureux enfants
  یک کوچک خانه کدام صحیح است
    une maison petite
    une petite maison
 

صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de