فهرست مطالب فصل 1 1.2 تشخیص معنی دقیق گرامری جملات بعد از نوشتاری آنهاونه در تلفظ آنها

صفحه قبل
ادامهً فصل اول, چرا فراگیری فرانسه سخت است؟

html5 video converter by EasyHtml5Video.com v3.9.1

  1.2 تشخیص معنی دقیق گرامری جملات بعد از نوشتاری آنهاونه در تلفظ آنها
با نوشتن چند مثال متوجه میشوم که فقط از طریق گوش دادن نمیتوان به معنای جملات رسید
مگرپیش ضمینه قبلی از این مکالمه داشته باشیم
ولی از طریق نوشتاری معنی آنها آسان میشود r.

  مثال  
Ils mangent des pommes. آنها سیب میخورند
    Il mange des pommes. = او سیب میخورد (برای مذکر)

  مثال"  
Elles regardent la télé.=آنها تلویزیون میبینند
    Elle regarde la télé. = او تلویزییون میبیند (برای مؤنث )

  مثال"  
stupide =احمق
    stupides = احمق ها
    La vache stupide. = گاو دیوانه
    Les vaches stupides. = گاو های دیوانه

  مثال  
quelle = کدام مونث مفرد
    quelles =کدامها مونث جمع
    quel = کدام مذکر مفرد
    quels = کدامها مذکر جمع
    Quelle femme est-ce que tu vois? = "کدام خانم را تو میبینی
    Quelles femmes est-ce que tu vois? =کدامها خانمها را تو میبینی
    Quel stylo est-ce que tu vois? =کدام خودنویس را تو میبینی
    Quels stylos est-ce que tu vois? = کدامها خودنویسها را تو میبینی

  مثال  
je faisais = من میکردم
    tu faisais = تومیکردی
    il / elle faisait = و مذکرو اومونث میکرد
    ils / elles faisaient = آنها مذکرو آنها مونث میکردند

میبینیم که به هیچ وجه با گوش دادن نمیتوان به املای کلمه پی برد
مگر زمینهً ً قبلی از آنچه گفته شده داشته باشیم
صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de