فهرست مطالب فصل 1 1.3 مشکلات رایج در زبانهای مشتق شده از لاتین

صفحه قبل
ادامهً فصل اول, چرا فراگیری فرانسه سخت است؟

html5 video converter by EasyHtml5Video.com v3.9.1

  1.3 مشکلات رایج در زبانهای مشتق شده از لاتین
در زبان فرانسه مانند دیگر زبانهای مشتق شده از زبان لاتین
برای هر اسمی حرف تعریف مذکر و موًنث وجود داردو این حرف تعریف ها
درصفتها واصولآ در کل جمله اثر گذار میباشدحال برای اینکه بفهمیم
یک اسم مؤنث است یا مذکرباید اسامی را با حرف تعریفشان یاد گرفت
باید توجه کنیم که اسم همیشه با حرف تعریف همراه است وجنسیت اسم را مشخص میکندr.
صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de