فهرست مطالب فصل 2 2.2.2.2 صدای دماغی "a" و "ae"

صفحه قبل
ادامه فصل دوم تلفظ

html5 video converter by EasyHtml5Video.com v3.9.1

  2.2.2.2 صدای دماغی "a" و "ae"
اختلاف این کلمات رابا صدای دماغی تشخیص دهید

  صدای دماغی "a" صدای دماغی "ae"
 
fendre feindre
  شکافتن وانمود کردن
  rang rein
  صف کلیه
  plan plein
  برنامه پر
  d�tendre d�teindre
  گسترده رنگ زدن
  grand grain
  بزرگ دانه

صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de