فهرست مطالب فصل 3 3.1.1.1.1.1 خصوصیت اسامی که با حرف صدا دار و h گنگ (بی صدا) شروع میشوند

صفحه قبل
ادامه اسم. حرف تعریف و صفتها

  3.1.1.1.1.1 خصوصیت اسامی که با حرف صدا دار و h گنگ (بی صدا) شروع میشوند
گفته بودیم که h درکلمه تلفظ نمیشودحال ممکن است که این کلمه با حرف تعریف ادغام نشده همراه باشد باید دانست که باز هم h نمیشود زیرا از زبانهای دیگر لاتین و انگلیسی وارد این زبان شده است

  مثال برای کلمات با h صدا دار
le hobby مذکر سرگرمی
  le homard مذکر خرچنگ
  le hasard مذکر اتفاق
  la hache مونث تبر
  la hâte مونث عجله


برای اینکه بهتر صدای h رابدانیم میتوان در

کتاب لغت آن را با علامت مخصوص تلفظ جستجو نمود'hagard = وحشی
'Hanovre = هانوور
'handicap = معلول

مثال با جملات کامل

  مثال برای کلمات با h گنگ
Tous les hommes sont mortels. انسانها فنا پذ یر هستند
  Les hiboux peuvent voler. جغد ها میتوانند پرواز کنند

میتوان گفت حرف تعریف های معین با هم فرق دارند. در زبان فارسی برای اسامی حرف تعریف گفته نمیشود با گذشت زمان استفاده آن آسان میشودو ما به تکرار آن میپردازیم

صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de