فهرست مطالب فصل 3 3.1.1.1.1.2 خصوصیت حرف تعریف جمع در جلوی کلماتی که با حرف صدا دار یا H شروع میشوند

صفحه قبل
ادامه ٬اسم حرف تعریف و صفات

  3.1.1.1.1.2 خصوصیت حرف تعریف جمع در جلوی کلماتی که با حرف صدا دار یا H شروع میشوندد
کلماتی که با حرف صدا دار یا Hشروع میشوند درموقع جمع باید برای تلفظ آن صدای اتصال حرف آخر کلمه به اول کلمه بعد را شنید که به آن (لی یزُ ن )میگویند
با لی یزُن S
les enfants بچه ها
  les abeilles زنبورها
  les océans اقیانوسها
  les œuvres اثر ها
بدون لی یزُن S
  les jardins با غها
  les pantalons شلوارها
  les chemins راهها
  les cahiers دفتر ها

صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de