spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de
Table of Content Chapter 4 4.4 Summary

صفحه قبل
ادامه فصل چهارم افعال در زمان حال ساده

  4.4 خلاصه
Iبطورخلاصه باید بگوئیم تقسیم بندی افعال بخاطر پسوند مصدر آنها و نحوهً صرف آنها میباشد.

گروه بندی
  فعالی که ختم میشوندبه: -er, -ir, -oir, -re.
  از این گروه مصدر افعالی که به erختم میشوندهمه با قاعده هستند و معنی ریشهً مصدری حتی با اضاف
کردن پسوندهای صرف فعل زیاد تغیر نمی کند.
  افعالی که ختم میشوندبه -re, -oir وپسوند -ir پسوند همه در صرف فعل به یک شکل است
  افعالی که ختم میشوندبه -irبرای صرف این افعال میتوان از دو نمونه پسوند برای خاتمه صرف فعل نام برد
یکی مانند پسوند افعالی که مصدر آنها ختم میشود به-er,و تعدادی دیگر که از پسوند -issاستفاده میکنند

  افعال در یک نگاه
ضمایر شخصی appeler
نامیدن
partir
رفتن
finir
تمام کردن
couvrir
پوشاندن
recevoir
دریافت کردن
comprendre
فهمیدن
   
  je appelle pars finis couvre reçois comprends
  tu appelles pars finis couvres reçois comprends
  il / elle appelle part finit couvre reçoit comprend
  nous appelons partons finissons couvrons reçevons comprenons
  vous appelez partez finissez couvrez reçevez comprenez
  ils / elles appellent partent finissent couvrent reçoivent comprennent

حال نگاهی اجمالی به پسونهای صرف افعال می اندازیم در اینجا میبینیم تغیرات بیشتر در سه شخص مفرد است
و کمتر در سه شخص جمع دیده میشود
.

  پسوندها در یک نگاه
er ir (=er) ir (با iss) ir (= oir, re) oir (= ir, re) re (= ir, oir)
  -e -e -is -s -s -s
  -es -es -is -s -s -s
  -e -e -it -t -t -t
  -ons -ons -issons -ons -ons -ons
  -ez -ez -issez -ez -ez -ez
  -ent -ent -issent -ent -ent -ent

جدول بالا سهولت صرف افعال را بمانشان میدهد. با وجود داشتن خلاصه ای مبنی بر ۲۰۰۰ فعل و ۸۰ نمونه مختلف این جدول کوچک بسیار کاربردی میباشد زیرا براحتی
نمونهای از هر گروه فعل در اختیار شماست البته دقت کنید که تلفض ها رابخاطر بسپارید
شما عزیزان اگر بدانید در زبان فرانسه محاوره بسیار آسان تر از نوشتن است دیگر حراسی برای صحبت کردن نمی گیرید
پس نهراسید و صحبت کنیدتاشیرینی آن را حس کنید
.

گوناگونی در تغیرات
  1)مورد اول ، افعال در نوشتاری بی قاعده هستند ولی در گفتاری با قاعده
  برای مثال افعالی که به(d وt)ختم میشونددر صرف .حرف آخر آنها حذف میشود ولی تلفظ خودش را دارد
فقط املا ی آن عوض میشود
  2) مورد دوم ، افعال هم در املا و هم در تلفظ بی قاعده هستند
  در این صورت تغیرات واقعی در خود ریشه و بطور نا محسوس در حروف صدا دار نمایان است.

صفحه قبل