فهرست مطالب فصل 2 2.8.1 تمرین 1: حرف بسته و بازو کمی باز e

صفحه قبل
ادامه فصل دو م تلفظ

  2.8.1 تمرین 1: حرف بسته و بازو کمی باز e
بعد از شنیدن کلمات بگویید کدام باز و بسته ویا کمی بازه e هستند

حرف بسته و بازو کمی باز e      
  paix صلح
    é تابستان
    perdu گم شده
    écume کف
    discothèque دیسکو
    clair روشن
    chêne درخت بلوط
    chèque چک
    vrai حقیقت
    deuxième دوم
    récit داستان
    reconnaissant معرفت
    sucre قند
    sucré شیرین
    super عالی
    vivre زندگی کردن
    venir آمدن
    petit کوچک
 
صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de