فهرست مطالب فصل 2 2.8.8 تمرین 8: حرف با صدا و بی صدای sh

صفحه قبل
فصل دو م تلفظ

  2.8.8 تمرین 8: حرف با صدا و بی صدای sh

   
jour روز
jouer بازی کردن
chagrin درد و رنج
chapeau کلاه
acheter خریدن
cher عزیز
châine زنجیر
se facher ناراحت شدن
jupe دامن
girafe زرافه
chanter آواز خواندن
juste صحیح
jus شیره
jolie زیبا
jardin باغ
poche جیب
cher جویدن
machoire آرواره
jaillir جهیدن
jambe پا
   

 
صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de