فهرست مطالب فصل 3 3.1 اسم /حرف تعریف و صفات

فصل قبل
ادامه فصل سوم. اسم /حرف تعریف و صفات

  3.1 اسم /حرف تعریف و صفات

در زبان فرانسه برای هر چیزی اعم از انسان حیوان و یا اشیا ًحرف تعریف بکار میبرند مثلآ میز مؤنث و ماشین مؤنث است و ماه مؤنث و خورشید مذکر است در موارد دیگر مثل مشاغل وعنوانها نیز حرف تعریف بکار میبرند بظاهر کمی مشگل است ولی باید هر کلمه ای را با حرف تعریفش یاد گرفت . عمومآ اگر به کلمه مذکرحرف را اضافه کنیم مؤنث میشودولی این قانون برای همه کلمات صادق نیست با رعایت قوانین دستوری این مبحث نیز آسان میگردد
مثالهابا اضافه کردن پسوندبه اسامی مذکر آنها را به مؤنث تبدیل میکنیم
un chien une chienne
  یک مذکر سگ یک مؤنث سگ مؤنث
  un apprenti une apprentie
  یک مذکر نوآموز یک نوآموز مؤنث
  un compositeur une compositrice
  یک مذکر ترکیب کننده یک نت نویس مؤنث

حتمآ توجه داشته ایدکه ما در اینجا حرف تعریف نامعین بکار بردیم مسلمآ دوباره به این مبحث باز میگردیم همچنین در مورد جمع کلمات نیز باید بدانیم هر کدام تابع قواعد خود میباشد وکمی حوصله میخواهد

مثال جمع های مختلف
le cheval les cheveux
  مذکر اسب جمع اسبها
  le fléau les fléaux
  مذکر شاهین ترازو جمع شاهین های ترازو
  la souris les souris
  مؤنث موش جمع موش ها

ما حرف تعریف های معین را با اسم دیدیم ومتوجه گوناگونی آن شدیم و دیدیم در حالی که
ممکنست تلفظ ها با هم یکی باشد ولی املای آنها با هم فرق دارند

 
مثال
ami amie amis amies
  دوست مذکر و مفرد مؤنث مفرد مذکرجمع مؤنث جمع  

این اختلاف فقط در جنسیت اسامی نیست بلکه در صفت ها وحرف تعریفها نیز میباشد بدانیم هر یک دارای حرف پایانی است که مشخص کننده جنسیت آن اسم میشود . دراین مورد بحث های جالبی خواهیم داشت

فصل قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de