فهرست مطالب فصل 2 2.8.7 تمرین 7: s صدادار و بی صداا

صفحه قبل
ادامه فصل دو م تلفظ

  2.8.7 تمرین 7: s صدادار و بی صدا
تشخیص صدای sصدادار و بی صذا بسیار آسان است بااین تمرین شما بهتر آن را حس میکنید

   
    face روبرو
    phrase جمله
    caserne سرباز خانه
    vice بی حیا
    casser شکستن
    chose چیز
    glace یخ
    morceau تکه
    pensée فکر
    justice عدالت
    assez کافی.)
    chaise صندلی
    zoo باغ وحش
    français فرانسه
    espoir امید
    musique موزیک
    rose گل سرخ)
    attention دقت کنید
    danser رقصیدن
    cuisine آشپز خانه
    maison خانه
    chemise بلوز
   
صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de