فهرست مطالب فصل 2 2.8.6 تمرین 6: آشکار و پنهان a

صفحه قبل
ادامه فصل دو م تلفظ

  2.8.6 تمرین 6: آشکار و پنهان a
پی بردن به اختلاف بین صدای a پنهان و آشکار کمی مشگل است فقط باید دانست که با کشیدن
صدای آن متوجه آن نمیشویدe.

تکراری کوتاه برای مرور صدای حروف صدادار

صدای کوتاه و واضح a صدای بلند و مخفی a
 

'
پس از شنیدن کلمات بگویید کدام صداهامربوط است به صدای پنهان 'a' و آشکار 'a'.  
    rat موش
    chat گربه
    phrase جمله
    éclater ترکیدن
    âme روح
    casser شکستن
    patte پنجه
    amer تلخ )
    ami دوست
    bagnoleماشین
    châteauقصر
    matinal صبحگاهی
    image تصویر
    lâcheté بز دلی
    bavure لکه
    phaseقدرت برق
    bâtir ساختن
    bavard پر حرف
    coupable مجرم
    fiable معتمد
    pâte خمیر
    effacer پاک کردن
   

 
صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de