فهرست مطالب فصل 1 1.5 روش جایگزینی اسم

صفحه قبل
فصل 1: چرا فراگیری فرانسه سخت است؟

html5 video converter by EasyHtml5Video.com v3.9.1

  1.5 روش جایگزینی اسم
در زبان فرانسه برای جایگزینی یک اسم ازکلمهque و qui ومشتقات آن
استفاده میشودکه به شکلهای مختلف میباشند لازم به ذکر است در عین تشابه
به هم .اختلاف نیز دارند و بدانیم که فراگیری آن اصلآ مشگل نیست زیرا
تابع قواعد دستوری میباشد
صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de