فهرست مطالب فصل 2 2.3 حروف صدا دار با با حرکت لب یا زبان

صفحه قبل
ادامه فصل دو م تلفظ

html5 video converter by EasyHtml5Video.com v3.9.1

  2.3 حروف صدا دار با با حرکت لب یا زبان
حروف صدا دار زبانی یادهانی همانطور که از نامشان بر می آید
بسیارآسان تلفظ میشوندو همانطور که هستند از دهان خارج میشوند
فقط ممکن است مابرای تلفظ oe و ue دچار اشکال شویم که با تمرین این مشگل حل می گردد!
 
صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de