فهرست مطالب فصل 2 2.2.2.4 صدای دماغی "o" و "a" و "ae"

صفحه قبل
دامه فصل دوم تلفظ

html5 video converter by EasyHtml5Video.com v3.9.1

  2.2.2.4 صدای دماغی "o" و "a" و "ae"
صدای تلفظ دماغی

  صدای دماغی "ae" صدای دماغی "a" صدای دماغی "o"
 
teindre tendre tondre
  رنگ کردن گسترده پشم چیدن
  feindre fendre fondre
  وانمود کردن شکافتن ذوب شدن
  vingt vent (ils) vont
  بیست باد آنها میروند
  sein sens sont
  سینه معنا هستند
  un ans on
  یک سالها فاعل غیر مشخص
  plein plan plomb
  پر برنامه سرب
  sain sans sons
  سالم بدون sصدا
  daim dans dont
  جیر i در حرف ربط

صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de