فهرست مطالب فصل 3 3.2 کاربری مذکر و مؤنث - 3

صفحه قبل
ادامه فصل سوم. اسم /حرف تعریف و صفات

  3.2 کاربری مذکر و مؤنث - 3
مذکر و مؤنث برخی کلمات کاملآ با هم فرق دارند

مثال
  le roi la reine
    شاه ملکه
  un époux une épouse
    شوهر زن
  le héros la heroïne
    قهرمان زن قهرمان
  le veuf la veuve
    بیوه بیوه
  le fou la folle
    دیوانه دیوانه

Aکلمات قاتل و شاهد و پزشک مذکر و مؤنث ندارند assassin (قاتل), témoin (شاهد) and médecin (پزشک).

مثال
  un assassin قاتل
  Tout le monde croyait qu' elle était un assassin.
    همه   تصور میکنند که او بود یک قاتل.
  un témoin شاهد
  Elle est un témoin.        
    او هست یک witness.        
  un médecin پزشک
  Elle est un médecin        
    او هست یک doctor.        

صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de