فهرست مطالب فصل 3 3.3.1.3 اسامی که به این پسوندها ختم شوند -s یا -x جمع آنها مثل مفردشان است

صفحه قبل
ادامه فصل سوم. اسم /حرف تعریف و صفات

  3.3.1.3 اسامی که به این پسوندها ختم شوند -s یا -x جمع آنها مثل مفردشان است
اسامی ختم شده به این پسوندها -s یا -x جمع آنها مثل مفردشان است.

 
مثال
la souris les souris
    موش موشها
  le prix les prix
    قیمت قیمت ها

صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de