فهرست مطالب فصل 3 3.7.6 Exercise 6

صفحه قبل
ادامه فصل سوم. اسم /حرف تعریف و صفات

  3.7.6 تمرین 6: جمع I
جمع کلمات :
تمرین 6
  le gâteau les
  مذکر شیرینی جمع شیرینی ها
  le cadeau les
  مذکر کادو   کادوها
  la femme les
  مؤنث خانم   خانم ها
  l' époux les
  ادغام شده شوهر   شوهر ها
  l' épouse les
  ادغام شده همسر (زن)   همسران
  l' arbre les
  ادغام شده درخت   درخت ها
  le fou les
  مذکر دیوانه   دیوانه ها
  la folle les
  مؤنث دیوانه   دیوانه ها
  l' eau les
  ادغام شده آب   آبها
  la poire les
  مؤنث گلابی   گلابی ها
  le veuf les
  مذکر بیوه   بیوه ها
  la veuve les
  مؤنث بیوه   بیوه ها
  la rue les
  مؤنث کوچه   کوچه ها
  la chemise les
  مؤنث پیراهن   پیراهن ها
  la cuillère les
  مؤنث قاشق   قاشق ها
  la fourchette les
  مؤنث چنگال   چنگال ها
  le couteau les
  مذکر چاقو   چاقو ها
la cigarette les
  مؤنث سیگار   سیگار ها
  la fleur les
  مؤنث گل   گل ها
  la ville les
  مؤنث شهر   شهر ها
  le livre les
  مذکر کتاب   کتابها
 
صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de