فهرست مطالب فصل 3 3.5 Formation of the plural of the adjectives

صفحه قبل
ادامه فصل سوم. اسم /حرف تعریف و صفات

  3.5 نگرشی برای جمع صفتها
قبلآ گفتیم صفتهاعمومآ با جنسیت موصوف وتعداد آنها مطابقت میکند
حال میگوئم در مراحل زیر میتوان یک صفت را دید(مفردمذکر)(مفرد مؤنث)

(جمع مذکر)و(جمع مؤنث)

گاهی اوقات صفت جمع بسته شده با مفرد آن یک جور تلفظ میشود این مهم را میتوان در (جمع مؤنث )حس کرد
زیرا به(s)ختم میشود

  مثال جمع مؤنث      
une femme heureuse des femmes heureuses
    یک خانم خوشحال خانم های خوشحال
  une femme contente des femmes contentes
    یک خانم راضی خانم های راضی
  une femme indulgente des femmes indulgentes
    یک خانم با گذشت خانم های با گذشت
  une femme jalouse des femmes jalouses
    یک خانم حسود خانم های حسود
  une vieille femme des vieilles femmes
    یک پیر خانم پیر خانم های
  une femme italienne des femmes italiennes
    یک خانم ایتالیائی خانم های ایتالیائی

صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de