فهرست مطالب فصل 3 3.1.1.1.1.1 خصوصیت اسامی که با حرف تعریف صدا دار یا h گنگ شروع میشوند

صفحه قبل
فصل سوم اسم حرف تعریف وصفات

  3.1.1.1.1.1 خصوصیت اسامی که با حرف تعریف صدا دار یا h گنگ شروع میشوند

 

 

اگر کلمه با حرف صدا دارشروع شود حرف تعریف آن تغیر شکل میدهد و le به 'l و la به 'l تبدیل میشود

  مثال
l' ami مذکر دوست
  l' étoile مونث ستاره
  l' espérance مونث امید
  l' œuvre مذکر اثر
  l' union مونث اتحاد
  l' angoisse مونث ترس
  l' avion مذکر

هوا پیما


همچنین h نیز از همین قاعده پیروی میکند

  Examples
l' homme مذکر مرد
  l' honneur مذکر افتخار
  l' habitude مونث عادت
  l' heure مونث ساعت
  l' hélicoptère مذکر هلی کوپتر
  l' histoire مونث تاریخ

 
صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de