فهرست مطالب فصل 3 3.1.1.4 بدون حرف تعریف

صفحه قبل
ادامه فصل سوم. اسم /حرف تعریف و صفات

  3.1.1.4 بدون حرف تعریف

3.1.1.4.1 بعد از حرف اضافه sans (بمعنی بدونه)دیکر حرف تعریف لازم نیست
حال در مورد حرف اضافه sans که جزو استثناعات است باید بدانیم خودش کافی است وجای حرف تعریف را میگیرد:

 
تمرین
Sans argent la vie est dure
  بدون پول   زندگی است سخت

برای کلمه (با)نیز همین قاعده صادق است

 
تمرین
Avec de l' argent la vie est facile.
  With   پول   زندگی است آسان.

صفحه قبل
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de