spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de
Table of Content Chapter 6 6.4.3.4 Il with unknown subject

صفحه قبل
فصل ششم راهنمای شمارهً دو

  6.4.3.3 Il بعنوان فاعل ناشناخته
برای این مبحث میدانیم که
بین موضوع گرفته شده از شواهد داده شده و فاعل غیر مشخص اختلاف زیادی دیده میشودt.

a) این برای من خیلی زیاد است.
b) او میبارد.
c) آن فقط غیر ممکن بود.

در جملهً a)و c) موضوع گرفته شده از شواهد داده شده است ومیتوان این /آن وهمچنین او را جایگزین کرد.
در جملهً b) فقط فاعل غیرمشخص داریم. در اینجا نمیتوان این /آن , بکار برد فقط اومجاز است.

این غیر ممکن است. =>آن غیر ممکن است
او میبارد. => آن میبارد.

در زبان فرانسه فقط یک مورد قابل قبول است. کلمهً il یعنی فاعل غیر مشخص فقط قابل قبول است. و برای بیان موضوع از ça / celaاستفاده میشود.

  مثال
Il neige.
    برف میاد.
  Il manque du pain.
    نان کم دارد.

صفحه قبل